Haitian Community


Objektif Kowalisyon a se pou nou ede moun sispann abi dwóg ak alkol anvan li kómanse. Nou travay nan kominote a pou nou edike pép la sou efé dwóg ak acohol gen sou sante nou.

Nou gen kanpay edikasyon ak fómasyon pou jén yo, pou edike yo sou dwóg ak alkól espesyalman miné. Sepandan, nou pa ka fé sa pou kont nou. Kóm yon paran, li enpótan pou nou edike tét nou sou zafé sa yo pou anseye yo pou yo pran desizyon ki bon. 
Nan paj sa, ou pral jwenn yon lis resous ak enfómasyon konsénan prevansyon, entévansyon ak tretman pou moun ki abi alkól ak dwóg. 
Si ou gen nenpót kesyon, ou ka rele nou nan 561374 7627 oswa imèl KathlynBelizaire@pbcsac.org 
Nou gen anplwaye ki pale kreyól.

Our Campaigns

Address

2300 High Ridge Rd.
Boynton Beach, FL 33426